Abast del sistema de gestió integrat d'Hidrotec Sanejament, S.L.

 

La nostra activitat se centra en el servei de neteja industrial i de clavegueram públic i privat, localització de canalitzacions i arquetes, inspecció de canonades amb cambra de T.V., proves de pressió i estanquitat, rehabilitació interna i condicionament de canalitzacions i pous de registre. Hidrotec és també una empresa autoritzada per la ARC (Agència de Residus de Catalunya) per al transport de residus i està acreditada per la AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) per a realitzar abocaments mitjançant vehicles cisterna per a poder oferir un servei complet als seus clients i complir en tot moment amb la legislació vigent.

La principal activitat de Hidrotec es desenvolupa principalment en l'Àrea Metropolitana de Barcelona sent cada vegada més presents en altres regions tant per al sector públic (Generalitat de Catalunya, diputacions, ajuntaments i empreses públiques) i sector privat (indústria alimentària, indústria química, automoció, particulars, etc.). El nostre caràcter d'empresa mitjana ens permet donar resposta a les necessitats dels nostres clients de manera ràpida i eficaç, amb el màxim respecte al medi ambient i assegurant el compliment dels requisits legals necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat.

Per al desenvolupament de la nostra activitat comptem amb un equip humà intern altament qualificat, amb condicions de treball segures i un bon ambient laboral. El contacte diari amb els nostres proveïdors assegura un tracte de qualitat, respecte i satisfacció per ambdues assegurant col·laboracions a llarg termini.

L'empresa HIDROTEC aplica, per al seu sistema de gestió integrat les normes ISO 9001, ISO14001 i ISO 45001. S'han exclòs els següents apartats de la norma ISO 9001:

 

  • 8.3. Disseny i Desenvolupament. No és aplicable el disseny pels serveis actuals que ofereix l’empresa. Existeix un catàleg estàndard de serveis.

El Sistema de Gestió Integrat de HIDROTEC considera les qüestions externes i internes que són pertinents per al seu propòsit, a través de l'anàlisi DAFO (Febleses, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats), i té en compte les necessitats, expectatives i requisits (inclòs els legals) dels treballadors i altres parts interessades.

HIDROTEC, d'acord amb el que s'estableix per la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i el Reglament dels Serveis de Prevenció, i amb coneixement i conformitat dels representants dels treballadors, ha optat per recórrer a la modalitat de concertació d'un Servei de Prevenció Aliè. Aquest servei ha de realitzar l'assessorament i suport en les activitats preventives dirigides a la protecció de la seguretat i salut dels treballadors en funció dels riscos que existeixin.

 

Rev. 1 Data: 05/05/2020