Neteja d’abocaments en col·lectors visitables i no visitables

Hidrotec disposa dels vehicles i equips necessaris per a la neteja d'abocaments en col·lectors visitables. A causa de processos de sedimentació i abocaments no controlats es produeix l'acumulació de restes de materials que amb el temps poden arribar fins i tot a solidificar i bloquejar el transport de les aigües residuals circulants. Els materials que més comunament s'aboquen de manera accidental en els col·lectors són el formigó, lletades de ciment, aglomerants hidràulics, bentonites, fragments de pedra, quitrà, residus asfàltics i olis.

Per a tractar aquests abocaments accidentals s'ha d'actuar ràpidament i amb els equips més adequats. Hidrotec desenvolupa aquests treballs de neteja d'abocaments en col·lectors mitjançant la combinació de camions mediambientals mixtos amb gran capacitat d'aspiració i impulsió i equips de tècnics i operaris altament especialitzats en espais confinats.

Reforç estructural de col·lectors

Hidrotec és una empresa especialitzada en el reforç estructural de col·lectors i canonades pertanyents a la xarxa de sanejament. La pèrdua de gruix, així com l'aparició de fissures i patologies en els col·lectors obliga a realitzar reforços estructurals per a restablir la capacitat portant inicial amb l'objectiu de maximitzar la seva vida útil en condicions de funcionalitat òptima. Aquests reforços estructurals s'executen mitjançant l'aplicació de morters especials, fibra de vidre i resines. Cal destacar la importància d'utilitzar els productes més adequats per a assegurar la unió del reforç amb l'estructura de formigó existent i augmentar la vida útil del col·lector. Hidrotec disposa d'un equip d'enginyers i tècnics aplicadors especialitzats i amb dilatada experiència que ofereixen la solució més adequada en cada context.

Rehabilitació integral i execució de nous pous de registre

Hidrotec realitza tant la rehabilitació integral de pous de registre industrials i urbans, com l'execució de nous pous de sanejament. Amb el pas del temps els pous de registre sofreixen diferents patologies relacionades amb la corrosió deguda a l'atmosfera present, l'atac químic i biològic dels fluids circulants residuals, l'acció de les arrels, trencaments estructurals per fatiga, etc.

rehabilitació pou mamposteria

En aquest sentit Hidrotec ofereix un servei de manteniment i revisió d'aquests elements perquè mantinguin en el temps la funcionalitat per a la qual van ser projectats. La rehabilitació dels pous de registre evita la exfiltració dels fluids al subsòl i per tant elimina la potencial contaminació del mitjà. Per a això Hidrotec utilitza diferents famílies de materials aïllants d'última generació, així com diversos sistemes d'aplicació, per a restablir l'estructura i funcionalitat dels pous de registre.

Aquesta aplicació l'executen un equip d'operaris especialitzats amb gran experiència en aquesta mena d'actuacions. En tractar-se de treballs en altura i espais confinats, els nostres operaris disposen dels cursos de prevenció de riscos laborals homologats per la Fundació Laboral de la Construcció, així com els equips de protecció individual necessaris per a aquesta mena de treballs.

rehabilitación arqueta

La rehabilitació dels pous de registre sumat amb la rehabilitació de les canonades i col·lectors permet oferir als nostres clients la rehabilitació integral de la xarxa de sanejament, evitant d'aquesta manera la subcontractació en cadena, i minimitzant per tant els riscos de seguretat i salut, així com els costos de la gestió documental i seguiment.

Clausura de claveguerons antics

Segons Ordenança Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, les promocions han de garantir la correcta clausura dels claveguerons antics que no es vagin a utilitzar com a xarxa de sanejament de l'edifici, per a evitar l'abocament de llots o formigó a l'interior de la xarxa de clavegueram, ja que està prohibit abocar al clavegueram municipal productes i materials procedents de la construcció que puguin afectar la correcta funcionalitat del sistema de sanejament. Entre aquests claveguerons podem trobar escomeses d'edificis a derrocar, antigues escomeses fora d'ús que no havien estat correctament anul·lades i claveguerons particulars o longitudinals que puguin estar connectats o no a la finca. Cal destacar també que la promoció haurà de determinar el traçat dels claveguerons existents mitjançant cala o inspecció amb càmera i equips sonda de localització.

En aquest sentit Hidrotec ofereix serveis integrals de clausura de claveguerons. Aquest servei està prestat per un equip d'enginyers que avaluen l'actuació a realitzar i efectuen el seguiment de la mateixa per a garantir la seva qualitat i seguretat. L'execució de la clausura del clavegueró està realitzada per un equip d'operaris especialitzats amb gran experiència en el sector.

Hidrotec ofereix un servei integral que inclou la inspecció prèvia amb càmera TV robotitzada, la localització i el representat gràficament del clavegueró mitjançant sonda, la clausura del clavegueró i la posterior redacció de l'informe a presentar a l'administració competent segons prescripcions establertes.

Hidrotec presta el servei de clausura de claveguerons a la ciutat de Barcelona, així com en les poblacions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i província.

En aquest sentit Hidrotec ofereix serveis integrals de clausura de claveguerons. Aquest servei està prestat per un equip d'enginyers que avaluen l'actuació a realitzar i efectuen el seguiment de la mateixa per a garantir la seva qualitat i seguretat. L'execució de la clausura del clavegueró està realitzada per un equip d'operaris especialitzats amb gran experiència en el sector.

Hidrotec ofereix un servei integral que inclou la inspecció prèvia amb càmera TV robotitzada, la localització i el representat gràficament del clavegueró mitjançant sonda, la clausura del clavegueró i la posterior redacció de l'informe a presentar a l'administració competent segons prescripcions establertes.

Hidrotec presta el servei de clausura de claveguerons a la ciutat de Barcelona, així com en les poblacions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i província.

Reparació d’instal·lacions de clavegueram interior

En Hidrotec construïm i reconstruïm arquetes i registres, instal·lem claveguerams, obrim i tanquem cales i calicates, detectem i localitzem humitats, substituïm trams de canonades i baixants en els casos en els quals no és possible la rehabilitació interna, instal·lem sifons i altres elements. Abans de res, realitzem un estudi previ i apliquem la millor solució tècnica per a adequar correctament les instal·lacions de la xarxa de sanejament.

Treballs especials a obres de sanejament

Hidrotec fa treballs especials en obres de sanejament amb l'objectiu de satisfer les necessitats dels nostres clients. Fem treballs en altures i espais confinats sota estrictes mesures de seguretat. Disposem d'un enginyer tècnic amb la titulació superior en les tres especialitats de riscos laborals que vela pel compliment de la normativa legal en matèria de prevenció.

Els nostres caps d'equip tenen la titulació de recurs preventiu (Curs bàsic de 60 hores homologat per la Fundació Laboral de la Construcció) i els operaris els cursos corresponents a treballs en altura i espais confinats homologats també per la mateixa entitat.

Per a més informació sobre els nostres serveis i/o actuacions contacta amb nosaltres, estarem encantats d'atendre't
Contacta amb nosaltes