Què pot fer Hidrotec per tu?

Hidrotec duu a terme tot tipus de proves de pressió i estanqueïtat tant a la xarxa de sanejament com a la xarxa de proveïment d'aigua. Disposem d'equips homologats per realitzar les proves mitjançant aire i aigua, en funció de la normativa d'aplicació (UNE, EN, ASTM o MOPU).

Val a dir que des de l'any 1994, l’INCASOL obliga a inspeccionar amb càmera de TV les canonades d'obra nova abans de la seva recepció per part de la D.O.