Què pot fer Hidrotec per tu?

En el sector de la construcción Hidrotec realitza actuacions de fresat de canonades amb robot per solucionar diferents anomalies presents, tals com a barres corrugadas penetrades, incrustacions o abocaments de formigó. Cal dir que des de l'any 1994 l’ INCASOL obliga a inspeccionar amb càmera de TV les canonades d'obra nova abans de la seva recepció per part de la D.O.

A més Hidrotec instrumenta proves de pressió i estanqueïtat amb aire i aigua, en diferents tipologies de col·lectors.