Què pot fer Hidrotec per tu?

Hidrotec realitza diferents serveis a la xarxa de sanejament d'aeroports, a nivell de pista i urbanització, així com als edificis terminals. El manteniment de l'infraestructura d'un aeroport necessita l'experiència i tecnologia d'una empresa com Hidrotec, experta a oferir serveis integrals, tals com la localització de canonades enterrades i ocultes, inspecció amb càmera de TV robotitzada i no robotitzada, fresat amb robot, rehabilitació de canonades sense obra, proves de pressió i estanqueïtat i treballs de paleteria, fins i tot en espais confinats.