COMUNICACIÓ EXTERNA ASPECTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS I ACOMPLIMENT AMBIENTAL

 

1. Sistema de Gestió Ambiental

 

Como a part de la nostra política estratègica de millorar contínuament, HIDROTEC SANEJAMENT, té implantat un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals, d’acord amb els requisits de les normes UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007, que es troba certificat per la “Asociación Española de Normalización y Certificación” (AENOR).

Aquest sistema de gestió implica desenvolupar les eines necessàries per assegurar que HIDROTEC SANEJAMENT compleix amb els requisits legals i altres requisits derivats de l’ anàlisi del seu context i de les parts interessades, contribuint així a la millora continua i en concordança amb les directrius de la Política Integrada.

En referència a la Gestió Ambiental, els requisits també provenen de l’avaluació anual dels aspectes ambientals, o bé de canvis en l’organització. En aquest sentit HIDROTEC SANEJAMENT disposa d’un procediment intern per identificar i avaluar els aspectes ambientals, així com els seus impactes associats, amb l’objectiu de determinar quins d’aquests aspectes són significatius per al medi ambient i requereixen per tant d’un seguiment a través d’ indicadors i objectius.

 

2. Acompliment Ambiental 2018

 

En 2018 s’ha dut a terme un detallat anàlisi dels diferents aspectes ambientals i consecució d’ objectius. En aquest sentit, cal remarcar que els resultats obtinguts són positius:

  • El consum d’aigua s’ha reduït un 8,27%.
  • El consum d’energia elèctrica per empleat s’ha mantingut dins dels paràmetres establerts.
  • El consum de gasoil corresponent als vehicles de sanejament ha disminuït un 6,18%.
  • Les emissions de CO2 corresponents als vehicles de sanejament ha disminuït un 3,42%.

 

3. Aspectes Ambientals Significatius 2019

 

Els aspectes ambientals significatius identificats i avaluats a l’any 2019 són els següents:

 

Aspecte ambiental Impacte ambiental Indicador de referència
Consum de energia elèctrica Esgotament dels recursos naturals Consum anual energia elèctrica (Kwh) / nº treballadors
Generació de residus absorbents Contaminació del sòl i agua Sortides residu / any
Consum de gasoil de vehicles de sanejament Esgotament dels recursos naturals Litres gasoil any / nº serveis realitzats
Consum de gasoil de vehicles comercials Esgotament dels recursos naturals Litres gasoil any / nº vehicles comercials
Emissions atmosfèriques de vehicles de sanejament Contaminació de l’aire Kg CO2 vehicles sanejament
Emissions atmosfèriques de vehicles comercials Contaminació de l’aire Kg CO2 vehicles comercials

 

4. Objectius Ambientals 2019

 

En 2019 s’han establerts els següents objectius ambientals:

 

Objectiu Meta
Reducció de les emissions de CO2 en un 2 % Reduir l’impacte ambiental
Segregació correcta dels residus Reduir l’impacte ambiental
Reduir un 2% el consum d’energia elèctrica de xarxa Ser més eficients en el consum elèctric
Reduir un 20% l’emissió de CO2 derivada del consum elèctric Ser més eficients en el consum elèctric
Implantar sistema de monitorització en els vehicles que proporcioni dades d’eficiència de conducció i consums. Ser més eficients en el consum de gasoil

 

5. Comunicació i sensibilització ambiental

 

HHIDROTEC SANEJAMENT considera fonamental la formació i sensibilització ambiental de tots els seus treballadors, amb l’objectiu que siguin coneixedors dels aspectes ambientals relatius a les seves àrees d’actuació i d’aquesta manera aconseguir la seva participació en la gestió i millora continua.

Durant l’any 2019 es planifica augmentar les activitats de comunicació interna en assumptes relacionats amb la gestió ambiental.

 

6. Comunicació externa

 

HIDROTEC SANEJAMENT com empresa compromesa amb el medi ambient utilitza aquesta comunicació anual, disponible a la nostra web corporativa, com eina de transparència i comunicació, a totes les parts interessades, dels nostres aspectes ambientals significatius, objectius i acompliment ambiental.

 

La pròxima comunicació ambiental està prevista per Gener-Febrer de 2020.

 

 

Última actualització 07/08/2019