COMUNICACIÓ EXTERNA ASPECTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS I ACOMPLIMENT AMBIENTAL

 

 1. Sistema de Gestió Ambiental

Como a part de la nostra política estratègica de millorar contínuament, HIDROTEC SANEJAMENT, té implantat un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals, d’acord amb els requisits de les normes UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007, que es troba certificat per la “Asociación Española de Normalización y Certificación” (AENOR).

Aquest sistema de gestió implica desenvolupar les eines necessàries per assegurar que HIDROTEC SANEJAMENT compleix amb els requisits legals i altres requisits derivats de l’ anàlisi del seu context i de les parts interessades, contribuint així a la millora continua i en concordança amb les directrius de la Política Integrada.

En referència a la Gestió Ambiental, els requisits també provenen de l’avaluació anual dels aspectes ambientals, o bé de canvis en l’organització. En aquest sentit HIDROTEC SANEJAMENT disposa d’un procediment intern per identificar i avaluar els aspectes ambientals, així com els seus impactes associats, amb l’objectiu de determinar quins d’aquests aspectes són significatius per al medi ambient i requereixen per tant d’un seguiment a través d’ indicadors i objectius.

 

 1. Acompliment Ambiental 2019 

En 2019 s’ha portat a terme un detallat anàlisi dels diferents aspectes ambientals i consecució d’objectius. En aquest sentit, cal remarcar que els resultats obtinguts, comparats amb l’any anterior, són positius:

 • La segregació des residus per part dels treballadors ha sigut correcta, mantenint el número de desviacions per sota del valor objectiu de 5.
 • La implementació d’un sistema de monitorització de vehicles ens ha permès obtenir dades referents a la eficiència de la conducció i per tant ser més eficients en consum de combustible.
 • El consum d’aigua ha augmentat un 29,7% degut en part a un increment de la plantilla.
 • El consum d’energia elèctrica per empleat s‘ha reduït un 4,4%.
 • Les emissions de CO2 procedents del consum elèctric han augmentat un 5,4% degut al important increment de plantilla que s’ha produït. En aquest sentit, cal indicar que, encara que les emissions de CO2 totals han augmentat, les emissions per empleat han disminuït un 4,4%, fet que reflexa una millora en la eficiència.
 • El consum de gasoil corresponent als vehicles ha disminuït un 3,2%. Concretament la reducció per tipologia de vehicle ha sigut:
  • El consum de gasoil dels camions de neteja s’ha reduït un 2,4%.
  • El consum de gasoil dels vehicles auxiliars s’ha reduït un 6,6%.
  • El consum de gasoil dels vehicles comercials s’ha reduït un 7,8%.
 • Les emissions de CO2 (Tn CO2/vehicle) corresponents a la flota de vehicles han disminuït de mitja un 9,3% respecte l’any anterior. Concretament la reducció per tipologia de vehicle ha sigut la següent:
  • Les emissions de CO2 dels camions de neteja s’han reduït un 6,7%.
  • Les emissions de CO2 dels vehicles auxiliars s’han reduït un 20,4%.
  • Les emissions de CO2 dels vehicles comercials s’han reduït un 13,4%.

 

 1. Aspectes Ambientals Significatius 2020

Els aspectes ambientals significatius identificats i avaluats a l’any 2020 són els següents:

Aspecte ambiental Impacte ambiental Indicador de referència
Consum de energia elèctrica Esgotament dels recursos naturals Consum anual energia elèctrica (Kwh) / nº treballadors
Consum d’aigua Esgotament dels recursos naturals Consum anual d’aigua (Litres)
Generació de residus absorbents Contaminació del sòl i agua Sortides residu / any
Consum de gasoil de vehicles de sanejament Esgotament dels recursos naturals Litres gasoil any / nº serveis realitzats
Consum de gasoil de vehicles comercials Esgotament dels recursos naturals Litres gasoil any / nº vehicles comercials
Emissions atmosfèriques de vehicles de sanejament Contaminació de l’aire Kg CO2 vehicles sanejament
Emissions atmosfèriques de vehicles comercials Contaminació de l’aire Kg CO2 vehicles comercials

 

 1. Objectius Ambientals 2020

En 2020 s’han establerts els següents objectius ambientals:

Objectiu Meta
Reduir un 2% les emissions de CO2 Reduir l’impacte ambiental
Segregar correctament els residus Reduir l’impacte ambiental
Reduir un 2% el consum d’energia elèctrica de xarxa Ser més eficients en el consum elèctric
Reduir un 2% l’emissió de CO2 derivada del consum elèctric Ser més eficients en el consum elèctric

 

 1. Comunicació i sensibilització ambiental

HIDROTEC SANEJAMENT considera fonamental la formació i sensibilització ambiental de tots els seus treballadors, amb l’objectiu que siguin coneixedors dels aspectes ambientals relatius a les seves àrees d’actuació i d’aquesta manera aconseguir la seva participació en la gestió i millora continua.

Durant l’any 2020 es planifica augmentar les activitats de comunicació interna en assumptes relacionats amb la gestió ambiental.

 

 1. Comunicació externa

HIDROTEC SANEJAMENT com empresa compromesa amb el medi ambient utilitza aquesta comunicació anual, disponible a la nostra web corporativa, com eina de transparència i comunicació, a totes les parts interessades, dels nostres aspectes ambientals significatius, objectius i acompliment ambiental.

 

La pròxima comunicació ambiental està prevista per gener / febrer de 2021.

 

Última actualització 17/02/2020