COMUNICACIÓ EXTERNA ASPECTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS I ACOMPLIMENT AMBIENTAL

 

 • Sistema de Gestió Ambiental

Como a part de la nostra política estratègica de millorar contínuament, HIDROTEC SANEJAMENT, té implantat un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals, d’acord amb els requisits de les normes UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, que es troba certificat per la “Asociación Española de Normalización y Certificación” (AENOR).

Aquest sistema de gestió implica desenvolupar les eines necessàries per assegurar que HIDROTEC SANEJAMENT compleix amb els requisits legals i altres requisits derivats de l’ anàlisi del seu context i de les parts interessades, contribuint així a la millora continua i en concordança amb les directrius de la Política Integrada. 

En referència a la Gestió Ambiental, els requisits també provenen de l’avaluació anual dels aspectes ambientals, o bé de canvis en l’organització. En aquest sentit HIDROTEC SANEJAMENT disposa d’un procediment intern per identificar i avaluar els aspectes ambientals, així com els seus impactes associats, amb l’objectiu de determinar quins d’aquests aspectes són significatius per al medi ambient i requereixen per tant d’un seguiment a través d’ indicadors i objectius.

 

 • Acompliment Ambiental 2020

En 2020 s’ha portat a terme un detallat anàlisi dels diferents aspectes ambientals i consecució d’objectius. En aquest sentit, cal remarcar que els resultats obtinguts, comparats amb l’any anterior, són positius:

 • La segregació des residus per part dels treballadors ha sigut correcta, mantenint el número de desviacions per sota del valor objectiu de 5.
 • La implementació d’un sistema de monitorització de vehicles ens ha permès obtenir dades referents a la eficiència de la conducció i per tant ser més eficients en consum de combustible.
 • El consum d’aigua s’ha mantingut respecte l’any anterior, encara que cal indicar que la mitjana de consum per treballador s’ha reduït en un 2,9%.
 • El consum total d’energia elèctrica ha augmentat un 11,9%, degut en part a un increment de la plantilla. 
 • La mitja d’emissions de CO2 per treballador procedents del consum elèctric ha augmentat un 8,5%, encara que les emissions de CO2 totals s’han reduït un 5,5%, i la mitjana de les emissions de CO2 totals per treballador s’han reduït un 8,3%, fet que reflexa una millora en la eficiència global.
 • El consum de gasoil corresponent als vehicles s’ha reduït un 2,5%. Concretament la reducció per tipologia de vehicles ha sigut:
  • El consum de gasoil dels camions de neteja s’ha reduït un 4,7%.
  • El consum de gasoil dels vehicles auxiliars s’ha reduït un 26,6%.
  • El consum de gasoil dels vehicles comercials s’ha incrementat un 9,7%, degut a l’increment del número de vehicles.
 • Les emissions de CO2 (Tn CO2/vehicle) corresponents a la flota de vehicles s’han reduït de mitja un 7,5% respecte l’any anterior. Concretament la reducció per tipologia de vehicle ha sigut la següent:
  • Les emissions de CO2 dels camions de neteja s’han reduït un 2,8%.
  • Les emissions de CO2 dels vehicles auxiliars s’han reduït un 22,5%. 
  • Les emissions de CO2 dels vehicles comercials s’han reduït un 7,8%.

 

 • Aspectes Ambientals Significatius 2021

Els aspectes ambientals significatius identificats i avaluats a l’any 2021 són els següents:

Aspecto ambiental Impacto ambiental Indicador de referencia
Consum de energia elèctrica Esgotament dels recursos naturals Consum anual energia elèctrica (Kwh) / nº treballadors
Generació de residus absorbents Contaminació del sòl i agua Sortida residu / any
Consum de gasoil de vehicles de sanejament Esgotament dels recursos naturals Litres gasoil any / nº serveis realitzats
Consumo de gasoil de vehicles comercials Esgotament dels recursos naturals Litres gasoil any / nº vehicles comercials
Emissions atmosfèriques de vehicles de sanejament Contaminació de l’aire Kg CO2 vehicles sanejament
Emissions atmosfèriques de vehicles comercials Contaminació de l’aire Kg CO2 vehicles comercials

 

 • Objectius Ambientals 2021

En 2021 s’han establerts els següents objectius ambientals:

Objectiu Meta
Reduir un 2% les emissions de CO2 Reduir l’impacte ambiental
Segregar correctament els residus Reduir l’impacte ambiental
Reduir un 2% el consum d’energia elèctrica de la xarxa Ser més eficients en el consum elèctric
Reduir un 2% el consum de gasoil Reduir el consum de recursos

 

 • Comunicació i sensibilització ambiental

HIDROTEC SANEJAMENT considera fonamental la formació i sensibilització ambiental de tots els seus treballadors, amb l’objectiu que siguin coneixedors dels aspectes ambientals relatius a les seves àrees d’actuació i d’aquesta manera aconseguir la seva participació en la gestió i millora continua.

Durant l’any 2021 es planifica augmentar les activitats de comunicació interna en assumptes relacionats amb la gestió ambiental.

 

 • Comunicació externa

HIDROTEC SANEJAMENT com empresa compromesa amb el medi ambient utilitza aquesta comunicació anual, disponible a la nostra web corporativa, com eina de transparència i comunicació, a totes les parts interessades, dels nostres aspectes ambientals significatius, objectius i acompliment ambiental. 

La pròxima comunicació ambiental està prevista per gener / febrer de 2022.

 

Última actualització 05/02/2020